2021-Executive Committee

Executive Committee 2021

1. Sri Parimal Bhowmick                   9434249232

2. Nirmal Kumar Saha                       9614133322

3. Naresh Saha                                  9832362520

4. Dr. Anup Chakraborty                    9475481619

5. Atihar Rahaman Mondal                9434129569

6. Partha Sarathi Das                        9434715319

7. Prasun Ghosh                               9749743929

8. Debashish Saha                            9434872012

9. Babul Aich                                     9434247727

10. Debashish Bose                         9434376909

11. Prasanta Ghosh                          7908473018

12. Jayanta Bhowmick                      9434062144

13. Pradip Bhattacharya                   9832060461

14. Avijit Dutta                                   9775802114

15. R. N. Mishra                                9832061698

16. Avijit Karmakar                            9832072002

17. Amal Acharrya                             9531564206

18. Dhruba Mitra                                9434337815

19. Avijit Kundu                                 9474762122

20. Alok Ghatak                                 9733048531

21. Palash Bhowmick                       9434068669

22. Paritosh Bhowmick                     9434047987

23. Satyajit Pyne                               9434494488

24. Aniruddha Saha                           9832631517

25. Subrata Guha Chowdhury          9434328409

26. Sudip Saha                                 9434096366

27. Shomik Mukherjee                      9434751144